THÔNG TIN SẢN PHẨM

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Nếp Cái Hoa Vàng - CHV01

Nếp Cái Hoa Vàng - CHV01

38.500 ₫/Kg

Nếp Thái BaBe - NBB01

Nếp Thái BaBe - NBB01

40.000 ₫/Kg

Nếp Cỏ Thơm - NTD01

Nếp Cỏ Thơm - NTD01

30.500 ₫/túi

Nếp Cỏ Thơm - NTV01

Nếp Cỏ Thơm - NTV01

25.500 ₫/túi